Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Degene die met Organized by ME een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Organized by ME sluit met opdrachtgevers voor advies, coaching en cursussen van Organized by ME.

2. Kwaliteit

Organized by ME verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Organized by ME.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn. Organized by ME kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Organized by ME de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coachingstraject en voorliggende leveringsvoorwaarden.

De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

4. Privacy

Organized by ME verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Hiervoor is een apart privacy beleid opgesteld.

 5. Annulering van afspraken

Annulering van individuele afspraken

Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak langer dan 48 uur van te voren annuleert, brengt Organized by ME geen kosten in rekening.

Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Organized by ME gerechtigd 100 % van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

Annulering van een trainingsgroep

Ingeval van annulering is de opdrachtgever aan Organized by ME een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

  • Tot 6 weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst.
  • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
  • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Organized by ME op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

Organized by ME heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Organized by ME is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Organized by ME onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdacht niet naar behoren kan uitvoeren.

In geval van overmacht stelt Organized by ME alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het Organized by ME niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.

Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Organized by ME niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

Organized by ME is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Organized by ME. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Organized by ME heeft gemeld.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Organized by ME of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van uitkering uit hoofde van de door Organized by ME afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Elke aansprakelijkheid van Organized by ME voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten

9. Auteursrecht

Op alle gebruikte documentatie van Organized by ME geldt het auteursrecht van M.E. van Dijk van Organized by ME te Sleeuwijk. Opdrachtgevers mogen de gebruikelijke documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10. Betaling

Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL30 KNAB 0736 4434 44 t.n.v. Organized by ME te Sleeuwijk.

Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke  kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien Organized by ME echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

11. Klachten

Organized by ME is werkzaam binnen het team van De Huishoudcoach®, welke beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie, die bestaat uit MR. G.R.A. Apol (NMI registermediator en juridisch adviseur Jurapol) en MR. M. Hoogesteger (advocaat en mediator Hoogesteger Advocatuur). Geen van de leden van deze klachtencommissie heeft belangen in of bij De Huishoudcoach®.

Opdrachtgevers die een klacht hebben over het advies of de coaching van Organized by ME kunnen dit schriftelijk richten tot De Huishoudcoach®.

De klachtencommissie zal de klacht alleen in behandeling nemen indien de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Organized by ME. De klager dient daartoe Organized by ME binnen 4 weken na afloop van het advies of de coaching schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en motivatie van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van Organized by ME verwacht. Organized by ME stuurt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op genoemde klacht aan het adres van de klager.

Als de klacht van de deelnemer of opdrachtgever door de reactie van Organized by ME niet is weggenomen, kan de klager zich tot 4 weken na ontvangst van de reactie van Organized by ME wenden tot de klachtencommissie.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden zorgvuldig geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard, welke termijn ingaat op de dag van afsluiting van de klachtenprocedure.

De klachtencommissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de deelnemer of opdrachtgever recht heeft op een compensatie, die niet meer bedraagt dan de hoogte van de kosten van het advies of de coaching waarop de klacht betrekking heeft.

De klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na schriftelijke indiening van de klacht.

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor zowel de klager als Organized by ME.